פקטורינג – מימון כנגד חשבוניות
 
מהו פקטורינג ?
 
פקטורינג הנו פתרון פיננסי למימון הון חוזר הכולל מימון,ביטוח אשראי, גבייה ושירותי ניהול פיננסי.
הפקטורינג מעניק פתרון לבעיית אשראי הלקוחות באמצעות רכישת חובות מסחריים (חשבוניות) ומתן תשלום מיידי כנגד האשראי אותו מעניקה החברה ללקוחותיה. בצעד זה הופכת החברה את חובותיה למזומנים.
 
 
אילו חברות מתאימות למימון באמצעות פקטורינג?
 
חברות בעלות מחזור שנתי של כ- 5 מליון ₪ ומעלה. בכל תחומי הפעילות העסקית בארץ ובחו"ל.
מאחר והפקטורינג הינו למטרת מימון חובות שוטפים, קיים הכרח בבדיקת הלקוחות החייבים והיקף הפעילות עמם עובדת החברה
 
אילו עמלות יש לשלם בביצוע עסקת הפקטורינג?
 
עמלת פקטורינג - עמלה חד פעמית פר חשבונית ,העמלה נגבית על סכום הברוטו של כל חשבונית. העמלה משולמת עבור מרכיבי הסיכון , הגבייה והתפעול בתיק האשראי. 
עמלת שימוש - העמלה נגבית על המקדמה שהועברה לספק והנה בטווח שיעורי הריבית המקובלים במערכת הבנקאית עבור אותו לקוח, בהקשר לרמת הסיכון במימון אותה חשבונית.
 
מכלול המרכיבים הבאים: איכות החייבים, תקופת האשראי, פיזור החייבים, היקף המימון, כל אשלו משפיעים באופן ישיר לעלויות המימון וביטוח האשראי.
  
 
מדוע לממן באמצעות הפקטונרינג?
 
 
מימון הפקטורינג הינו אשראי חוץ בנקאי ואינו נכלל באובליגו בנקאי, מימון באופן זה מעניק הקלה על תזרים המזומנים ושיפור מבנה המאזן (סעיף הלקוחות בדוחות הופך למזומן) .
מבטל זמן רב בניהול לקוחות ואשראיים  
מאפשר בניית תזרים מזומנים מדויק בפעילות השוטפת של החברה.
מפחית באופן מהותי את סיכון אשראי הלקוחות וחובות אבודים
הפחתת הוצאות מיקור חוץ בכל הקשור לגביית חובות מסחריים
העלאת דירוג האשראי
 
 
תהליך הבקשה
 
בדיקת הזכאות הראשונית ומתן תשובה עקרונית מושפעת ממהירות העברת החומרים הנדרשים ע"י החברה. לרב תשובה ראשונית ניתנת במהלך שבוע עבודה, לאחר אישור סופי של התהליך וחתימת החברה למימון הרלוונטי מסגרת האשראי ניתנת באופן מיידי תוך 72 שעות.
 
 
אופן המימון?
 
החברה מנפיקה את החשבוניות בגין השירות / המוצר.
החברה שולחת את החשבוניות לחברת הפקטורינג שמממנת 85% - 80 מהסכום באופן מידי ׁ,(תלוי בלקוח ורמת החשיפה בתיק הכוללת)
הלקוח משלם את החשבונית לחברת הפקטורינג על פי תנאי תשלום שנקבעו מראש.
חברת הפטוריג מעבירה את יתרת התשלום בקיזוז עמלתה