הקרן לעסקים בינוניים 

לחברות בעלות מחזור שנתי מעל 15 מ' ₪
במסגרת "תוכנית האצה" להתמודדות עם האטה בכלכלת העולם, הקימה ממשלת ישראל קרן להעמדת הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים ישראליים בישראל אשר ישנה הצדקה כלכלית לקיומם ושיש להם פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשים לישראלים בישראל.


הבנקים המפעילים את הקרן : בנק אוצר החייל, בנק מרכנתיל דיסקונט ובנק הפועלים.
הבנקים המוזכרים לעיל פועלים בשיתוף עם הממשלה במימון ההלוואות ובהעמדת שירותי הבנק להליכי מתן הלוואות וגבייתן.


הגוף המתאם:
 BdiCoface המהווה את הזרוע הביצועית של הממשלה בפעילות הקרן. תפקיד הגוף המתאם בין היתר לתאם בין הממשלה לבין הבנקים, לפקח ולהבטיח את יישום הכללים של העמדת הלוואות. הגוף המתאם בודק את העסקים המבקשים לקבל הלוואה ומגיש את חוות דעתו לחשב הכללי ולבנק האמור לבצע את ההלוואה.


שימושי ההלוואה
למטרות של  הרחבת העסק, פיתוחו או תפעולו השוטף ובכלל זה החזר של אשראי בהיקף שלא יעלה על 50% מהיקף ההלוואה הנערבת המבוקשת ובלבד שהאשראי הנפרע מקורו בבנק אחר.


התנאים המרכזיים הנדרשים מהלווה לקבלת הלוואה:
א. הגשת תכנית עסקית, אשר תיבחן ע"י הגוף המתאם והבנק ותהווה את הבסיס על פיו תבחן בקשת האשראי.
ב. במסלול ההשקעות: השקעת הון עצמי של 20% מסך תוכנית ההשקעה.
ג. מחזור העסק השנתי, בשנה שקדמה להגשת הבקשה, גבוה מ-22 מיליון ₪ וקטן מ-100 מיליון ₪ .


תנאים והליכים נוספים הנדרשים מהלווה:
א. לא תינתן הלוואה אלא לעסק העומד, בין היתר, בכל התנאים הבאים:
   1. אין לו כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס 
   2. חשבונו של העסק ו/או חשבונו הפרטי של מי מבעליו אינו מוגבל/מעוקל בבנק ולמיטב ידעת הבנק אינו
       מוגבל/מעוקל בבנק כלשהו,ולפי הצהרתם בכתב,חשבונותיהם אף אינם מועמדים להגבלה.
   3. בעל העסק הלווה הצהיר בכתב כי אין לבנק כלשהו תביעה משפטית נגד העסק ו/או בעליו,וכי העסק   אינו  מצוי בכינוס נכסים ו/או פירוק,ואין ננקטים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.

תנאי ההלוואה 
א. גובה ההלוואה לא יעלה על שיעור של 8% ממחזור המכירות השנתי של המבקש בשנה שקדמה להגשת הבקשה.
ב. תקופת ההלוואה, לא תעלה על חמש שנים, כולל תקופת גרייס של עד שנה.

התחייבויות הלווה במסגרת קבלת ההלוואה
התחייבות בהלוואה לצורך הרחבת העסק
כתנאי למתן ההלוואה מסוג זה יידרש העסק טרם העמדת ההלוואה, להשקיע הון עצמי בגובה שלא יפחת מ-20% מסך הלוואה.
הון עצמי משמעו הנפקת הון מניות  או הלוואת בעלים נדחית לכל אורך חיי ההלוואה הנערבת.