על היזם / החברה
 
פרק זה בתכנית העסקית מציג את העומד מאחורי התכנית. לאחר הצגת הפרויקט וריכוז מספר נתונים אודות התכנית העסקית ומטרותיה, יש להציג את היזם או את החברה העומדת מאחורי התכנית.
כאשר היזם הינו אדם פרטי או חברה חדשה שהוקמה ללא פעילות קודמת, יתמקד פרק זה בריכוז נתונים אודות פעילותו המקצועית או האקדמית של היזם בהקשר למיזם הנדון וכל פעילות אחרת אשר תוכל לתרום להצלחתה של התכנית העסקית ויישומה בפועל.
כאשר יוזמי התכנית העסקית הינה חברה פעילה, יתאר הפרק הנדון את ניסיונה המקצועי תוך התמקדות בפעילויות עיקריות של החברה, נקודות החזקה לעומת המתחרים וכל מידע אחר שיתרום להצלחת פעילותה החדשה של החברה.
 
פרק זה, כשאר פרקי התכנית, מיועד להציג נתונים ממוקדים אודות פעילותו של היזם או החברה, תוך התמקדות בנקודות הקשורות למיזם הנדון.
לכן פרק זה עתיד להסתכם בעמוד עד מספר עמודים בודדים בלבד ולא להלאות את הקורא בפרטים שאינם רלוונטיים.
 


The company / the management
The following chapter presents the company or the promoter who's behind the business Plan. After presenting the project and assembling several data's regarding to the project and its goals, it is crucial to present the founder and to familiar with the man or the company whose behind this project. By doing so, we have to compare between an individual promoter and well established company.
 
An individual

·        When it's an individual or a new company, the chapter will focus on their professional and academic experience which could give an add value to the tendered project. 

A company

·        When its an well established company, the chapter will demonstrate the company professional experience, by focusing on several different activities, which express their strengths comparing other competition  in their filed of business. in addition the company will add any other information, that could contribute to the company success.
 
This chapter as well as the others, is designated to exhibit information about the company or the individual, by focusing on their activities that can be contribute to the success of the project.
Therefore, this chapter must be summarized by several pages, in order not to exhaust the reader with details which are not relevant to the mentioned project.